Ako sa stať členom

Ako sa stať členom

Vážený záujemca,

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie je jedinou odbornou organizáciou zastrešujúcou cestovný ruch v regióne Záhorie (okres Malacky, Senica a Skalica). Funguje pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Cieľom organizácie je vybudovať z regiónu Záhorie rozpoznateľnú a konkurencieschopnú destináciu cestovného ruchu.

Medzi hlavné aktivity patrí podpora a propagácia destinácie, vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu a tvorba produktov.

Členstvo v organizácii je dobrovoľné. Členom sa môže stať obec/mesto, fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území predmetného regiónu. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo na základe prihlášky. O prijatí/neprijatí za člena bude uchádzač informovaný najneskôr do 3 mesiacov od doručenia prihlášky.

Výhody členstva:

  • propagácia člena prostredníctvom webovej stránky organizácie
  • propagácia na sociálnych sieťach
  • propagácia prostredníctvom printových propagačných materiálov
  • bezplatná účasť na prezentačných podujatiach v regióne i mimo neho, taktiež na veľtrhoch
  • možnosť zapojenia sa do grantovej schémy Krajskej organizácie cestovného ruchu, kde je možné žiadať až do výšky 20 000 eur na projekt
  • poradenstvo v oblasti projektov
  • možnosť ľahšieho sieťovania medzi členmi OOCR Záhorie
  • účasť na podujatiach (festivaly, farmfest) organizovaných oblastnou organizáciou, prípadne krajskou organizáciou

Prihlášku zasielajte na adresu:
OOCR Záhorie
Obecný úrad Smrdáky 181
906 03 Smrdáky

Prihláška